gameswo Interactive

网友(Shumi),您的成绩如下:

时 间昵称难度魔法耗时周排名月排名年排名
2023-12-14 18:30匿名Shumi高级202.876秒🚩0
2023-12-14 17:55匿名Shumi高级386.266秒🚩0
2023-12-11 22:48匿名Shumi高级228.825秒100
2023-12-11 22:43匿名Shumi高级198.018秒100
2023-12-11 22:39匿名Shumi高级2.288秒🚩4
2023-12-11 22:36匿名Shumi高级1277.264秒100
2023-12-11 22:12匿名Shumi高级113.217秒100
2023-12-11 21:30匿名Shumi高级158.42秒100
2023-12-11 21:28匿名Shumi高级393.569秒100
2023-12-11 21:19匿名Shumi高级362.098秒100
2023-12-11 21:09匿名Shumi高级134.869秒100
2023-12-10 22:31匿名Shumi高级1198.724秒🚩0
2023-12-10 22:07匿名Shumi高级198.495秒🚩0
2023-12-10 22:03匿名Shumi中级26.191秒48
2023-12-10 22:03匿名Shumi中级38.537秒🚩0
2023-12-10 22:02匿名Shumi中级57.294秒🚩0
2023-12-10 22:01匿名Shumi中级52.802秒🚩0
2023-12-10 22:00匿名Shumi中级31.83秒86
2023-12-10 21:59匿名Shumi中级45.811秒🚩0
2023-12-10 21:58匿名Shumi中级39.166秒🚩0
2023-12-10 21:57匿名Shumi中级88.549秒🚩0
2023-12-10 21:56匿名Shumi中级5.077秒26
2023-12-10 21:55匿名Shumi中级34.704秒🚩0
2023-12-10 21:54匿名Shumi中级60.054秒🚩0
2023-12-10 21:53匿名Shumi中级4.351秒22
2023-12-10 21:52匿名Shumi中级45.242秒🚩0
2023-12-10 21:51匿名Shumi中级47.319秒🚩0
2023-12-10 21:51匿名Shumi中级37.621秒🚩0
2023-12-10 21:50匿名Shumi中级44.2秒🚩0
2023-12-10 21:49匿名Shumi中级2.52秒🚩5
2023-12-10 21:48匿名Shumi中级39.392秒🚩0
2023-12-10 21:47匿名Shumi中级105.019秒🚩0
2023-12-10 21:45匿名Shumi中级48.437秒🚩0
2023-12-10 21:44匿名Shumi中级236.13秒🚩0
2023-12-10 21:39匿名Shumi中级97.668秒🚩0
2023-12-10 21:36匿名Shumi中级3.194秒🚩9
2023-12-10 21:36匿名Shumi中级52.069秒🚩0
2023-12-10 21:35匿名Shumi中级42.318秒🚩0
2023-12-10 21:34匿名Shumi中级43.462秒🚩0
2023-12-10 21:33匿名Shumi中级2.857秒🚩8
2023-12-10 21:32匿名Shumi中级4.935秒25
2023-12-10 21:31匿名Shumi中级37.095秒🚩0
2023-12-10 21:30匿名Shumi中级4.358秒23
2023-12-10 21:29匿名Shumi中级154.311秒🚩0
2023-12-10 21:26匿名Shumi中级52.396秒🚩0
2023-12-10 21:25匿名Shumi中级3.412秒14
2023-12-10 21:24匿名Shumi中级81.461秒🚩0
2023-12-10 21:21匿名Shumi中级53.289秒🚩0
2023-12-10 21:20匿名Shumi中级124.106秒🚩0
2023-12-10 21:17匿名Shumi中级2.415秒🚩4
2023-12-10 21:16匿名Shumi中级46.111秒🚩0
2023-12-10 21:15匿名Shumi中级38.686秒🚩0
2023-12-10 21:15匿名Shumi中级109.745秒🚩0
2023-12-10 21:13匿名Shumi中级2.16秒🚩2
2023-12-10 21:10匿名Shumi中级46.367秒🚩0
2023-12-10 21:10匿名Shumi中级55.556秒🚩0
2023-12-10 21:09匿名Shumi中级49.26秒🚩0
2023-12-10 21:08匿名Shumi中级55.135秒🚩0
2023-12-10 21:07匿名Shumi中级59.004秒🚩0
2023-12-10 21:06匿名Shumi中级24.751秒46
2023-12-10 21:05匿名Shumi中级43.321秒🚩0
2023-12-10 21:04匿名Shumi中级40.764秒🚩0
2023-12-10 21:01匿名Shumi中级42.062秒🚩0
2023-12-10 21:00匿名Shumi中级3.368秒12
2023-12-10 20:59匿名Shumi中级8.214秒29
2023-12-10 20:57匿名Shumi中级3.42秒15
2023-12-10 20:56匿名Shumi中级59.343秒🚩0
2023-12-10 20:55匿名Shumi中级141.253秒🚩0
2023-12-10 20:52匿名Shumi中级3.856秒17
2023-12-10 20:51匿名Shumi中级73.63秒🚩0
2023-12-10 20:50匿名Shumi中级53.304秒🚩0
2023-12-10 20:45匿名Shumi中级73.646秒🚩0
2023-12-10 20:44匿名Shumi中级142.792秒🚩0
2023-12-10 20:41匿名Shumi中级42.166秒🚩0
2023-12-10 20:41匿名Shumi中级65.335秒🚩0
2023-12-10 20:39匿名Shumi中级2.377秒🚩3
2023-12-10 20:39匿名Shumi中级65.298秒🚩0
2023-12-09 13:17Shumi高级248.933秒🚩0
2023-12-09 12:53Shumi高级132.546秒🚩0
2023-12-08 23:17Shumi高级148.138秒🚩0
2023-12-08 23:13Shumi高级335.602秒🚩0
2023-12-08 23:08Shumi高级381.466秒🚩0
2023-12-08 22:56Shumi高级3.78秒10
2023-12-08 22:52Shumi高级188.076秒🚩0
2023-12-08 22:41Shumi高级205.065秒🚩0
2023-12-08 20:54Shumi高级175.071秒🚩0
2023-12-08 20:37Shumi高级265.682秒🚩0
2023-12-08 20:32Shumi高级193.907秒🚩0
2023-12-08 20:25Shumi高级362.259秒🚩0
2023-12-08 19:33Shumi高级173.782秒🚩0
2023-12-08 17:37Shumi高级142.332秒🚩0
2023-12-08 17:27Shumi高级137.271秒🚩0
2023-12-08 17:24Shumi高级235.54秒🚩0
2023-12-08 17:20Shumi高级160.237秒🚩0
2023-12-08 17:17Shumi高级233.616秒🚩0
2023-12-08 17:05Shumi高级141.274秒🚩0
2023-12-08 16:58Shumi高级121.797秒🚩0
2023-12-08 14:21Shumi高级328.835秒🚩0
2023-12-08 14:16Shumi高级627.295秒🚩0
2023-12-08 14:05Shumi高级116.24秒100

备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息